شده انقدر جمله تو ذهنت  وول بخورن که ندونی چی بنویسی؟!
من اکثر مواقع همینجوری ام.

انگیزه درس خوندنم کم شده.

+دعا کنیم برای هم. سپاس