چی باید گفت در مورد شهید حججی؟؟؟
کار از حرف گذشته فقط باید گریست
+ خدایا چکار کنیم که دیگه ظهور کنه؟ :(