داداشم بنا به دلایلی تصمیم گرفته بره تهران! و رفت!!!! انگار که رفته باشه خارج، دلمون شده انقد.

خالم هنوز سالگرد ازدواجشونو نگرفتن که تصمیم گرفتن که جدا بشن و اوضاعشون به شدت به هم ریخته!

خودم یه تصمیمی گرفتم که نیاز به پشتکار زیادی داره


+ خدایا تو میدونی در پسِ این سه خط نوشته، چقدر دل شوره و نگرانی و خستگی وجود داره،خودت گفتی درداتونو بیارین پیش خودم ،منم آوردم پیش خودت...