یه دوستی دارم از من کوچکتره ولی انقدر باادب و درستکار بود که بهش ایمان داشتم! اصن در بعضی موارد الگوی خودم قرارش داده بودم

گذشت و گذشت تا اینکه یک جنس مخالفی اومد تو زندگیش

اصن  از اون رو به این رو شد

دیشب که  از خودش و طرفش برام تعریف میکرد هنگ کرده بودم

چقد سختـَــمــِـه

نمیدونم ولش کنم نمیدونم چه کنم که بفهمه کارش اشتباهه

سعی کردم در نهایت احترام باهاش برخورد کنم و کردماز آن روزی که ما را آفریدی

به غیر از معصیت چیزی ندیدی

خداوندا به حق هشت و چارت

ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی